TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN

GIỚI THIỆU
Trạm Y tế Phường Đồng Nguyên , Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

I.Thông tin chung:
– Tên đơn vị : TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN.
– Địa chỉ: Phường Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

– Điệnthọai: 02223742523
– Cơ quan chủ quản: Trung tâm Y tế Thị xã Từ Sơn .
– Email: tytdongnguyen2017@gmail.com
II. Thông tin riêng:
– Lãnh đạo và nhân viên trạm y tế:
– Trưởng trạm: Y sỹ đa khoa.

– Cơ cấu tổ chức trạm y tế:
– Tổng số : 07
– Y sỹ: 03
– ĐD TH: 01

– NHS TH: 02

– Viên chức dân số : 01

– Y tế thôn: 13

III. Chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế:

Điều1. Chức năng

  1. Trạm Y tế phường có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường.
  2. Trạm Y tế phường có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật:

a)Về y tế dự phòng:

– Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chương trình y tế quốc gia phòng bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi, và chương trình y tế quốc gia cho cộng đồng .

– Giám sát,  phòng chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch.

– Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, y tế học đường, dinh dưỡng cộng đồng theo quy địnhphápluật.

– Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

– Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

– Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

– Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

– Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

– Khám sức khỏe cho học sinh.

c) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

– Triển khai các hoạt động chuyên môn, về quản lý thai;

– Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

d) Về cung ứng thuốc thiết yếu:

– Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định.

– Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

– Phát triển vườn thuốc nam phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

đ) Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

– Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính.

– Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

e) Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

– Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống.

– Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; nâng cao chất lượng dân số, thực hiện chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản:

a) Đề xuất với Trung tâm Y tế Thị xã về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn.

b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu  theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn.

Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật.

Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường.

b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn phường.

Trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp phường về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

Căn cứ vào điều kiện, năng lực của trạm Y tế, trung tâm Y tế Thị xã trình Giám đốc Sở Y tế  trực thuộc Trung ương quy định trạm Y tế trên địa bàn được thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về khám bệnh, chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức và nhân lực

Tổ chức:

a) Trạm Y tế phường có Trưởng trạm và 06 nhân viên.

b) Viên chức làm việc tại Trạm Y tế phường chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng trạm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định.

c) Việc, điều động viên chức làm việc tại trạm Y tế do Giám đốc trung tâm Y tế Thị xã quyết định theo thẩm quyền và phân cấp quản lý ở địa phương.

Nhân lực: 

Cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng của từng chức danh nghề nghiệp làm việc tại trạm Y tế phường xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế, khối lượng công việc và đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội của  Trạm.

Điều 4. Mối quan hệ

  1. Trạm Y tế phường là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế Thị xã, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã.
  2. Trạm y tế phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
  3. Trạm y tế phường thực hiện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Trưởng khu phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
  4. Quy mô, năng lực, trang thiết bị:

Các phòng chức năng hiện có:

+ Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe.

+ Phòng đẻ, phòng chăm sóc sau đẻ, phòng KHHGĐ

+ Phòng khám bệnh, phòng sơ cấp cứu,  .

+ Phòng Dược, phòng siêu âm, phòng xét nghiệm.

+ Phòng trực, phòng y học cổ truyền.

Máy móc trang thiết bị hiện có:

Hiện tại Trạm y tế  Đồng nguyên đã được trang bị cho một số trang thiết bị phục vụ chuyên môn : 03 bộ máy Vi Tính, 01 máy in, đường truyền Internet cáp quang FPT; Máy siêu âm, điện tim,  đảm bảo phục vụ cho công tác chuyên môn tại trạm.

VII. Hình thức khen thưởng của trạm y tế:

–  Giấy chứng nhận Trạm đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 -2020.
                                                                                     TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *