Trạm Y tế phường Đông Ngàn

Giới thiệu
Trạm Y tế phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

I.Thông tin chung:
– Tên đơn vị : TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG NGÀN.
– Địa chỉ: phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

– Điệnthọai: 0949060153
– Cơ quan chủ quản: Trung tâm Y tế Thị xã Từ Sơn .
– Email: Tramytedongngan@gmail.com
II. Thông tin riêng:
1. Lãnh đạo và nhân viên trạm y tế:
– Trưởng trạm:  Lê Văn Phương.

– Phó Trạm trưởng: Trần Như Hoa.

2. Cơ cấu tổ chức trạm y tế:

– Tổng số: 08
– Bác sĩ: Không
– Y sỹ đa khoa: 01.
– KTV- ĐD: 02

– NHS: 02

– Dược sỹ: 01

– Lương y: 01
– Viên chức dân số: 01
– Nhân viên Y tế: 08 người

– CTV dân số: 20 .

– Hiện CTV DS và y tế theo Nghị quyết HĐND tỉnh số 133 và 1868 của Sở y tế thì mỗi khu phố 01 người tổng 06 người thực hiện 03 chức năng DS- Y T- TE . Từ 01/01/2019 toàn bộ đội ngũ CTV và y tế người ta  xin nghỉ hết.
III- Chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế:
Điều 1. Chức năng
1. Trạm Y tế  phường có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn  phường.
2. Trạm Y tế  phường có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.
Điều 2. Nhiệm vụ:

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật:
a) Về y tế dự phòng:
– Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chương trình y tế quốc gia phòng bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi, và chương trình y tế quốc gia cho cộng đồng .
– Giám sát,  phòng chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch.
– Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, y tế học đường, dinh dưỡng cộng đồng theo quy địnhphápluật.
– Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.
b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:
– Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu.
– Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.
– Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
– Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.
– Khám sức khỏe cho học sinh.
c) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:
– Triển khai các hoạt động chuyên môn, về quản lý thai;
– Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.
d) Về cung ứng thuốc thiết yếu:
– Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định.
– Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.
– Phát triển vườn thuốc nam phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
đ) Về quản lý sức khỏe cộng đồng:
– Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính.
– Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.
e) Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:
– Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống bệnh dịch .
– Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.
 Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, khu phố :
a) Đề xuất với Trung tâm Y tế Thị xã về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế khu phố.
b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế khu phố  làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu  theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế khu phố
3. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật.
4. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhândân:
a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường.
b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn phường.
5. Trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp phường về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường  phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
6. Thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường  giao.
Căn cứ vào điều kiện, năng lực của trạm Y tế, trung tâm Y tế Thị xã trình Giám đốc Sở Y tế  trực thuộc Trung ương quy định trạm Y tế trên địa bàn được thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về khám bệnh, chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.
Điều 3. Tổ chức và nhân lực
1. Tổ chức:
a) Trạm Y tế phường  có Trưởng trạm.
b) Viên chức làm việc tại Trạm Y tế phường chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng trạm bảo đảm thực hiện các

nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định.
c) Việc, điều động viên chức làm việc tại trạm Y tế do Giám đốc trung tâm Y tế Thị xã quyết định theo thẩm quyền và phân cấp quản lý ở địa phương.
2. Nhân lực: Cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng của từng chức danh nghề nghiệp làm việc tại trạm Y tế phường  xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế, khối lượng công việc và đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội của  Trạm.
Điều 4. Mối quan hệ:
1. Trạm Y tế phường là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế Thị xã, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã.
2. Trạm y tế phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường  trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
3. Trạm y tế phường  có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở  phường và Trưởng khu phố  trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
IV. Quy mô, năng lực, trang thiết bị:
Các phòng chức năng hiện có:
+ Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe-Phòng tiêm chủng
+ Phòng đẻ -, phòng KHHGĐ ,

+ Phòng khám phụ khoa- phòng khám thai,
+ Phòng khám bệnh, phòng sơ cấp cứu.

+Phòng Lưu bệnh nhân.
+ Phòng siêu âm.
+ Phòng trực.

+ Phòng y học cổ truyền.

+ Phòng dân số .

+ Phòng hội trường.

Máy móc trang thiết bị hiện có:

Hiện tại Trạm y tế Đông Ngàn đã được trang bị cho một số trang thiết bị phục vụ chuyên môn : 04 bộ máy Vi Tính, 02 máy in, đường truyền Internet cáp quang Viettel; Máy siêu âm, điện tim, điện châm, khí dung; Đèn hồng ngoại…  đảm bảo phục vụ cho công tác chuyên môn tại trạm.

VII. Hình thức khen thưởng của trạm y tế:
–  Giấy khen Trạm đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Giám đốc sở Y tế Bắc Ninh.
– Giấy chứng nhận Trạm đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020.

 

T/M  TRẠM Y TẾ

Trưởng trạm

                                                                                                      Lê Văn Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *