PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ : Tầng 3 Khu Nhà A, Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại :

Email : taichinhketoanbvts@gmail.com

1. Lịch sử phát triển

Phòng TCKT được thành lập 01 tháng 11 năm 2011, tách ra từ Hành chính kế hoạch quản trị. Cùng với sự phát triển của TTYT, trong những năm qua Phòng TCKT  đã không ngừng phát triển toàn diện về cơ cấu tổ chức, năng lực chuyên môn cũng như cơ sở vật chất, là một Phòng TCKT  có nhiều thành tựu góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân viên và hoạch đinh tài chính cho sự nghiệp phát triển đơn vị.

  • Ngày 01 tháng 11 Năm 2011 đến 01 tháng 08 năm 2018:

– Trưởng phòng Nguyễn Văn Diệp. Điều hành phòng TCKT

  • Ngày 01 tháng 08 năm 2018 phòng TCKT – CNTT

-Trưởng phòng : Nguyễn Thị Bích Hường

2. Cơ cấu tổ chức

– Trưởng phòng :     Nguyễn Thị Bích Hường.

– Phó Phòng :           Nguyễn Thị Sam

– Phó Phòng :           Nguyễn Thị thu Hằng
Tổ CNTT nằm trong phòng TCKT,

Ths. CNTT: Nguyễn Văn Lý

Ks.CNTT: Lê Thị Hải

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Chức năng

– Căn cứ các quy chế, quy định của đơn vị, của cấp có thẩm quyền;

– Căn cứ số lượng biên chế được  giao;

– Căn cứ năng lực, trình độ, quyền hạn của cán bộ.

– Phòng Tài chính kế toán-CNTT xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ công tác cho cán bộ, viên chức như sau:

3.2. Nhiệm vụ

-Chấp hành quy chế bệnh viện và các quy chế, quy định  của đơn vị, của cấp có thẩm quyền.

Mỗi cán bộ tự chủ động thực hiện nhiệm vụ đư­ợc giao các thành viên chủ động giải quyết công việc, nếu công việc liên quan đến lĩnh vực ng­ời khác phụ trách thì trao đổi và phối hợp cùng giải quyết . Báo cáo tr­ởng phòng công việc mình đã giải quyết hoặc khi thấy cần thiết và Báo cáo trực tiếp khi giám đốc yêu cầu .

 Thực hiện làm việc tập trung theo nhóm, hỗ trợ nhau  đảm bảo giải quyết nhanh nhất cho người bệnh. Mỗi cá nhân phụ trách một số nội dung công việc cụ thể.

Cá nhân còn phải thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo đơn vị và  các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên  khi có yêu cầu.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, đối với cán bộ, viên chức phải thực hiện đúng Luật viên chức, Bộ luật lao động, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan và chính sách Pháp luật của Nhà nước.      

– Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.

– Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kỳ.

– Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

– Trưởng – phó phòng tham gia giao ban và tham gia các cuộc họp của đơn vị khi tổ chức yêu cầu.

– Định kỳ , hoặc đột xuất trường phòng cùng các phó phòng họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất kế hoạch tiếp theo .

4. Thành tích đạt được

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *