PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Địa chỉ chính: Nhà A

Điện thoại:

Email:

1. Lịch sử phát triển

– Trước năm 2006: Tiền thân của Phòng KHTH là phòng Hành chính tổng hợpcó một số nhân viên làm nhiệm vụ thống kê, quản lý bệnh nhân ra vào, một số bệnh dịch, truyền nhiễm .

– Từ năm 2006 đến nay: Phòng Hành chính tổng hợp được đổi tên là Kế hoạch tổng hợp.Ngoài việc nắm tình hình bệnh nhân ra, vào, chuyển, chết, thống kê bệnh tật theo mẫu phân loại bệnh quốc tế, còn kiểm tra việc thực hiện các qui chế chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến.

2. Cơ cấu tổ chức:

Nhân lực: Hiện nay phòng có 03 CBVC, trong đó: Ths.BS: 01, Ths.YTCC:01, CN.YTCC: 01

Cán bộ của phòng từ năm 2018:

– Ths.BS. Ngô Thị Thái:Trưởng phòng

– CN. Nguyễn Thị Trang:Phó phòng

– Ths. Nguyễn Thị Mai Phương – Nhân viên 

3. Chức năng nhiệm vụ:

3.1. Chức năng

 Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

Công tác Kế hoạch – Nghiệp vụ

Công tác quản lý chất lượng

3.2. Nhiệm vụ

* Công tác Kế hoạch – Nghiệp vụ

Xây dượng kế hoạch hoạt động của bệnh viện; Hướng dẫn các khoa, phòng, trạm y tế lập kế hoạch thực hiện.

Triển khai theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

Tổ chức thực hiện đào tạo tại viện, đào tạo thực tập.

Tổng hợp báo cáo số liệu chuyên môn ngày, tháng, quý, năm.

Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn trung tâm

Là đầu mối tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng, trạm y tế trong bệnh viện, Hợp tác với các bệnh viện, cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định, chuẩn bị hồ sơ bệnh án phục vụ quyết toán BHYT.

Tổ chức công tác thường trực toàn trung tâm.

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của trung tâm để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Hoàn thiện hồ sơ phê duyệt danh mục kỹ thuật

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên

Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Phó giám đốc phụ trách và các tổ chức thực hiện.

Chuẩn bị các nội dung, điều kiện để Phó giám đốc phụ trách chủ trì thực hiện bình bệnh án, hội chẩn cấp trung tâm, kiểm thảo tử vong.

Tổ chức thực hiện xây dựng phác đồ điều trị.

Chịu trách nhiệm và cung cấp danh mục kỹ thuật cho Kế toán – CNTT ánh xạ vào phần mền .

Bổ sung, hoàn thiện hợp đồng BHYT.

Chuẩn bị hồ sơ, sổ và phối hợp chuyên môn phục quyết toán BHYT.

Phục trách công tác quản lý ra, vào viện

Theo dõi, tổng hợp công tác kiểm tra đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn, nội quy, quy định bệnh viện.

Chủ trì xây dựng định mức tiêu hao vật tư tiêu hao, để trình giám đốc trung tâm duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

* Công tác quản lý chất lượng

a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về công tác quản lý chất lượng Trung tâm;

b) Làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc trung tâm, Hội đồng quản lý chất lượng Trung tâm về công tác quản lý chất lượng Trung tâm;

c) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Trung tâm để trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt;

d) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

đ) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

e) Phối hợp với các khoa, phòng đánh giá sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trong phạm vị Trung tâm;

f) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Trung tâm. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Trung tâm tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Trung tâm;

g) Tổ chức đánh giá chất lượng Trung tâm dựa trên các bộ tiêu chí chất lượng Trung tâm do Bộ Y tế ban hành;

h) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong Trung tâm;

i) Phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

j) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Công tác quản lý cán bộ, viên chức và tài sản, vật tư, trang thiết bị được giao:

a) Tổ chức, quản lý, bố trí hợp lý cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

b) Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của phòng đảm bảo đúng quy định hiện hành. Khi có sự cố mất, hỏng hay cần bổ sung phối hợp với phòng chức năng giải quyết và báo cáo Giám đốc.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác Giám đốc giao, theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền 

4.Thành tích đã đạt được

4.1. Thống kê kế hoạch – lưu trữ hồ sơ bệnh án

  • Thống kê các hoạt động chuyên môn của bệnh viện: Thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của các Khoa /Phòng. Nhập các dữ liệu vào máy tính. Xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng, quí, năm cho Ban Giám Đốc cũng như cho Sở Y tế. Giúp giám đốc làm sơ kết tuần, tháng, quí, báo cáo tổng kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của bệnh viện, xây dựng kế hoạch và các tiêu chí hoạt động chuyên môn cho các trạm y tế xã/phường và toàn bệnh viện, hoạt động Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng đấu thầu thuốc của bệnh viện. Quản lý Kho Hồ sơ bệnh án nội trú: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú . Mã hoá hồ sơ (cung cấp mã lưu trữ ) cho bệnh án nội trú của bệnh nhân ra viện. Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú.

4.2. Công tác khám chữa bệnh

  • Giúp ban Giám Đốc kiểm tra và đôn đốc thực hiện tất cả mọi công tác liên quan tới vấn đề khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện. Việc tiếp đón, khám bệnh, xét nghiệm, kê đơn ở khoa khám bệnh. Các quy chế chuyên môn: Quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế thường trực, quy chế cấp cứu, quy chế xử lý bệnh nhân tử vong. Quản lý bệnh nhân nhập viện (nội trú). Quản lý việc khám sức khoẻ. Tham gia công tác phòng chống dịch trong bệnh viện.
  • Giúp ban Giám đốc theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân. Tiếp các cơ quan pháp luật trong việc cấp giấy chứng thương và giấy báo tử cho bệnh nhân.

4.3. Nghiên cứu khoa học và đào tạo

  • Đề xuất kế hoạch phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật tiến tiến trong bệnh viện với Sở Y tế. Tổ chức các hoạt động KH – CN trong bệnh viện: tổ chức các Hội thảo KH, sinh hoạt KH, cập nhật kiến thức mới cho các bác sỹ, tổ chức các buổi họp màng lưới thư ký KH toàn bệnh viện; …Tổ chức các lớp đào tạo liên tục cho các cán bộ viên chức trong bệnh viện.

4.4. Công tác Quản lý chất lượng bệnh viện

  • Tham gia tổ chức đánh giá, khắc phục cải tiến hệ thống QLCL theo Bộ tiêu chí quản lý chất lượng(Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT Ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

4.5. Khen thưởng:

          – Giấy khen của Sở Y tế Bắc Ninh về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2008

          – Giấy khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2016

5. Tiềm năng và hướng phát triển:

  • Phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong các phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho ban Giám đốc trong nhiều mặt hoạt động chuyên môn. Phòng cũng là nơi đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cho các khoa. Phòng tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của bệnh viện, tham gia các hội thảo bệnh viện…. tổ chức thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỷ cho CBVC trong phòng đầy đủ, kịp thời.
  • Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Với bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay, quản lý chất lượng bệnh viện là một yêu cầu cấp bách đặt ra cho các bệnh viện để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển. Bên cạnh đó, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác khám chữa bệnh cũng đem đến những thách thức mới cho công tác Kế hoạch tổng hợp như triển khai các kỹ thuật mới…Cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp không những phải tăng cường năng lực về công tác quản lý mà cần phải được đào tạo thêm về quản lý chất lượng bệnh viện, các kiến thức về công nghệ cao… Và trong tương lai, công tác Kế hoạch tổng hợp cần phải được hệ thống một cách bài bản, làm cơ sở đào tạo, giảng dạy cho các cán bộ làm công tác quản lý bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *