PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ chính: Tầng 3, Nhà A

Điện thoại:0222.835.995

Email:

1. Lịch sử phát triển

          Năm 1999  huyện Tiên Sơn – Tỉnh Hà Bắc được chia tách thành 02 huyện huyện Tiên Du và huyện Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tháng 10/ năm 1999 Trung tân y tế huyện Từ Sơn được thành lập và theo đó là quá trình hình thành phòng Tổ chức cán bộ qua các giai đoạn phát triển của trung tâm

Tháng 9/1999 – đến 2002, thành lập Phòng Tổ chức hành chính – Quản trị: Đồng chí: Ngô Minh Thực – Trưởng phòng.

Năm 2002-2005, Phòng Tổ chức hành chính – Quản trị: Đồng chí Nguyễn Thị Nhị – Trưởng phòng.

  Tháng 10/2005, Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn được chia tách thành Bệnh viện đa huyện Từ Sơn và Trung tâm y tế dự phòng  huyện Từ Sơn

*. Bệnh viện đa huyện Từ Sơn

Tháng 10/2005, thành lập Phòng Tổ chức hành chính- Tài vụ, đồng chí: Đào Sỹ Hùng – Trưởng phòng

Năm 2008- 2011. Phòng Tổ chức hành chính- Tài vụ, đồng chí: Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng

Tháng 11/2011 thành lập Phòng Tổ chức hành chính, đồng chí: Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng

Tháng 4/2018 Phòng Tổ chức hành chính, đồng chí: Nguyễn Văn Diệp – Trưởng phòng

*. Trung tâm y tế dự phòng  huyện Từ Sơn

Tháng 10/2005-2008, thành lập Phòng hành chính tổng hợp, Đồng chí: Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng

Năm 2008-2017 Phòng hành chính tổng hợp, Đồng chí: Phan Văn Huyên – Phụ trách

Năm 2017 – 2018 Phòng hành chính tổng hợp, Đồng chí: Nguyễn Thị Trang – Phụ trách

Tháng 7/2018, Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn được thành lập trên cơ sở sát nhập 02 đơn vị là Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng thị xã Từ Sơn

Tháng 8/2018, thành lập Phòng Tổ chức cán bộ, thuộc Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn, Đồng chí Nguyễn Như Bình – Trưởng phòng

2. Tổ chức nhân  sự

Nhân lực của phòng:

– Ths Quản lý bệnh viện.  Nguyễn Như Bình:            Trưởng phòng

– Ths Quản lý công.          Ngô Thị Mai:                     Nhân viên

– Cử nhân QTKD.             Phạm Thị Giang :               Nhân viên 

– Bác sỹ CKI.                    Nguyễn Thị Hồng:              Nhân viên

– Điều dưỡng:                    Nguyễn Thị Ngọc Quyên:  Nhân viên

3. Chức năng nhiệm vụ:

3.1.  Chức năng

          Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các lĩnh vực sau:

3.2.  Nhiệm vụ:

*) Về Công tác tổ chức cán bộ

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, đề xuất tuyển dụng nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người bệnh.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Tham mưu, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, phổ biến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Ra quyết định cử đi đào tạo, theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo, quá trình đào tạo, lưu văn bằng chứng chỉ đào tạo. Phụ trách tiếp nhận, quản lý đào tạo học việc cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo dõi, hoàn thiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề.

Quản lý hồ sơ sức khỏe nhân viên y tế, bệnh nghề nghiệp.

Phụ trách công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Hàng năm xây dựng bổ sung kế hoạch đề xuất cải cách thủ tục hành chính.

Kiểm tra, công tác bảo hộ lao động, giờ giấc làm việc, đánh giá thực hiện nội quy, quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong cơ quan đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

*) Công tác quản lý cán bộ, viên chức và tài sản, vật tư, trang thiết bị được giao:

a) Tổ chức, quản lý, bố trí hợp lý cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

b) Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của phòng đảm bảo đúng quy định hiện hành. Khi có sự cố mất, hỏng hay cần bổ sung phối hợp với phòng chức năng giải quyết và báo cáo Giám đốc.

*)  Thực hiện các nhiệm vụ khác Giám đốc giao, theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.  

4. Thành tích đạt được

          Kể từ khi được thành lập đến nay

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *