KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT-  HIV/AIDS

GIỚI THIỆU KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT-  HIV/AIDS

1.Đặc điểm tình hình

– Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS  – Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn được thành lập từ tháng 4/2006, có tổng số 9 cán bộ viên chức trong đó 4 Bác sỹ, 1 Cử nhân YTCC, 1 KTV chuyên ngành côn trùng & ký sinh trùng và 3 Y sỹ.

– Trong khoa có 3 đảng viên, 01 trưởng khoa và 01 phó khoa các cán bộ nhân viên trong khoa đều tham gia vào các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên.

– Kể từ khi được thành lập đến nay Được sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp và các đơn vị liên quan luôn luôn tạo mọi điều kiện, phối hợp giúp đỡ trong những năm qua khoa hoàn thành tốt và hoàn thành xuât sắc các  các nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương.

2. Chức năng nhiệm vụ được giao:

Căn cứ vào Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS có chức năng và những nhiệm vụ sau:

2.1. Công tác Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

a) Giám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh;

b) Điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn;

c) Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

d) Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;

e) Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương;

f) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn;

g) Thực hiện báo cáo dịch theo đúng quy định;

2.2. Công tác quản lý cán bộ, viên chức và tài sản, vật tư, trang thiết bị được giao:

a) Tổ chức, quản lý, bố trí hợp lý cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

b) Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của khoa đảm bảo đúng quy định hiện hành. Khi có sự cố mất, hỏng hay cần bổ sung phối hợp với phòng chức năng giải quyết và báo cáo Giám đốc.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác Giám đốc giao, theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong những năm vừa qua.

Trong  những năm  vừa qua được sự quan tâm giúp đỡ của Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh (nay là Trung tâm kiểm soát bệnh tật) và các trung tâm tuyến tỉnh, các đơn vị có liên quan, Trạm y tế các xã, phường khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS  đã chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị và các khoa phòng có liên quan thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoach được giao:

– Lập bản  đồ dịch tễ trên địa bàn, phân công cán bộ giám sát các ổ dịch cũ, thực hiện báo dịch theo đúng quy định tại Thông tư 54/2015/TT – BYT của Bộ Y tế.

–  Các cán bộ trong khoa triển khai thực hiện hoạt động của các chương trình y tế mục tiêu tại các xã, phường đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao

– Công tác phòng chống dịch bệnh; Giám sát thường xuyên các ổ dịch cũ như dịch tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, cúm, phát hiện kịp thời các bệnh dịch mới như Sởi, Rubella,…

Đội ngũ cán bộ viên chức trong khoa luôn cố gắng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, hiên tại khoa có 01 cán bộ đang đi học định hướng chuyên khoa;

Tập thể cán bộ nhân viên trong khoa luôn chấp hành tốt mọi chủ chương chính sách của Đảng , Nhà Nước và các nội quy của cơ quan đề ra, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng Tập thể cán bộ nhân viên trong khoa luôn gương mẫu trong các phong trào do cơ quan phát động, luôn luôn rèn luyện không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học  nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của khoa đã được ứng dụng trong các họt động thực tiễn, thường xuyên tham gia đóng góp xây dựng để các hoạt động của chi bộ, chính quyền  và các đoàn thể trong cơ quan ngày càng vững mạnh.

4. Xu thế phát triển trong những năm tới:

Với các điều kiện thuận lợi về địa lý, kinh tế và sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị trong những năm tới tập thể cán bộ khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đặc biệt tập trung vào các ứng dụng mới trong quản lý, dự phòng và phát hiện các loại dịch bệnh trên địa bàn như:

  • Phối hợp với tập đoàn viettel ứng dụng công nghệ nhắn tin SMS tới tất cả các đối tượng tiêm chủng.
  • Sử dụng phần mềm tiêm chủng mở rộng, phần mềm báo cáo bênh truyền nhiễm.
  • Triển khai tiêm các loại vắc xin dịch vụ tới tất cả các đối tượng có nhu cầu và triển khai đồng bộ theo từng tháng và từng loại vắc xin.

 

                                                                         T/M khoa KSBT – HIV/AIDS

                                                                                   Trưởng khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *